המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם רופא מומחה.

מפעילת האתר איננה אחראית לכל נזק או פגיעה מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש במידע שבאתר ו/או הסתמכות על התכנים המוצעים באתר, ולא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי מפעילת האתר fizi1.co.il ו/או בעליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים באתר.

כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תהיה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

יוצרי ומפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש במידע או בשירותים שימצאו באתר או שיעשו באמצעותו.

האתר מאפשר ליצרנים, יבואנים ומשווקים של מוצרים ושירותים רפואיים, לפרסם את תוצרתם ואת השירותים הניתנים על-ידם, ומובהר כי הפרסום הנ"ל וטיב המוצרים או השירותים המוצעים הוא על אחריות אותם גופים בלבד. יוצרי ומפעילי האתר אינם נושאים בכל אחריות או חבות בגין מוצרים רפואיים ו/או שירותים שירכשו באמצעות האתר, בגין טיבם ו/או בגין התאמתם של מוצרים ושירותים הניתנים על-ידם ו/או בגין דבר מה האמור בעלון לצרכן המצורף להם.

אין בסייגים ובאזהרות לעיל כדי למצות את הסייגים והאזהרות החלים על רוכש ו/או משתמש בשירותים ובמוצרים הרפואיים, וכל רוכש ו/או משתמש מתבקש בכל מקרה להיוועץ עם רופא.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב.